CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

 

 

Đơn vị

 

 

Họ tên

 

 

Chức vụ

 

 

Địa chỉ, Điện thoại

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

ThS. Nguyễn T.Tuyết Thanh

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 103

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 116

 

CN. Ngô Thị Anh Thư

Phó phòng

 

 

Phòng Quản trị

ThS. Nguyễn Trọng Thanh

 

Trưởng phòng

 

 

Địa chỉ: K 202

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 105

 

 

KS. Lại Đức Thanh

 

Phó phòng

 

 

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 202

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 118

 

ThS. Nguyễn Đăng Lăng

Phó phòng

 

 

 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

 

ThS. Phạm Trường Sinh

Trưởng phòng

Địa chỉ: B 102

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 112 

ThS. Nguyễn Phương Anh Phó phòng
CN. Lê Mạnh Tuấn Phó phòng

 

 

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó phòng

 

Địa chỉ: K110

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 104

 

 

 

Phòng Tài chính - Kế toán

CN. Nguyễn Thị Ngọc Dung

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 104

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 110