BAN GIÁM HIỆU   

 

                                                                 

 

  

 

 

HIỆU TRƯỞNG: 

PHẠM TIẾN DŨNG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: 

NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH

 

 

 

Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Giám hiệu:

 

Tổ chức xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

 

Trình UBND Thành phố duyệt văn bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của trường, trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được UBND Thành phố và Sở Tài chính phê duyệt. Quản lý tài chính, tài sản thiết bị; quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Nhà trường.

 

Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà trường

 

Quản lý toàn diện giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ trưởng khoa, trưởng phòng hoặc tương đương trở xuống. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, cán bộ, nhân viên và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật.

 

Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh.

 

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản quy định tại điều lệ trường Cao đẳng và các quy định của nhà nước về lao động – tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học của trường.

 

Quyết định mức chi phí quản lý, nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng theo nội dung và hiệu quả công việc quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng.

 

Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ, liên kết hợp đồng, hợp tác với các tổ chức và cá nhân có đủ tư cách pháp nhân, nhận tài trợ và tiếp nhận tài trợ của nước ngoài theo quy định của pháp luật để bổ sung kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển Nhà trường. 

 

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng và đoàn thể như: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCSHCM), Hội sinh viên…trong các hoạt động của Nhà trường.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Giám Hiệu:

 

1. Ông Phạm Tiến Dũng - Hiệu trưởng

 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn, chính quyền địa phương về hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.  Là Chủ tài khoản của Trường.

 

- Phụ trách chung các công việc, các đơn vị trong toàn trường, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

 

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; đào tạo, nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất; an ninh, chính trị nội bộ; kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn, công tác quân sự địa phương.

 

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị, Khoa Điện tử - Viễn Thông, Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Điện  - Tự động hóa.

 

- Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch các hội đồng: Thi đua - Khen thưởng; NCKH – SKKN; đánh giá viên chức; xét nâng lương, phụ cấp cho viên chức, người lao động; tuyển sinh; kiểm kê, thanh lý tài sản; thi, xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV và phụ trách các hội đồng, ban theo chuyên đề khác trong lĩnh vực phụ trách.

 

- Biên chế chấm công và sinh hoạt công đoàn tại Phòng Đào tạo.

 

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó Hiệu trưởng

 

- Kiêm nhiệm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

 

- Giúp việc cho Hiệu trưởng các nhiệm vụ sau:

 

+ Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm các công tác: Công tác học sinh sinh viên; kiểm định chất lượng; thông tin - thư viện; hành chính; y tế, chăm sóc sức khỏe; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của HSSV; PCCC và các hoạt động đoàn thể.

 

+ Ký xác nhận kết quả học tập, xác nhận văn bằng, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên, học viên và cựu HSSV các hệ đào tạo của Trường; ký duyệt cho HSSV nghỉ học tạm thời, cho HSSV bảo lưu trở lại học tập; ký duyệt danh sách, trích ngang của HSSV; ký duyệt chấm công, trợ cấp ăn trưa, nghỉ bù, nghỉ phép cho viên chức, người lao động; ký các báo cáo liên quan tới mảng công tác phụ trách và ký thay Hiệu trưởng các văn bản của trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công hoặc được ủy quyền.

 

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Khoa Giáo dục đại cương, Khoa CNTT. 

 

- Đảm nhiệm vị trí: Phó Chủ tịch các hội đồng: Thi đua - Khen thưởng; NCKH – SKKN; đánh giá viên chức; Chủ tịch các hội đồng: khen thưởng, kỷ luật HSSV; đồng xét học bổng khuyến khích học tập; xét miễn giảm học phí; cảnh báo kết quả học tập cho HSSV và phụ trách các hội đồng, ban theo chuyên đề khác trong lĩnh vực được giao phụ trách. Là người phát ngôn của Nhà trường.

 

- Biên chế chấm công và sinh hoạt tại Phòng Tổ chức – Hành chính.