THÔNG BÁO

Về việc tăng cường công tác quản lý, phối hợp với gia đình các học sinh 

tốt nghiệp THCS đi học nghề và học văn hóa